Wszystko co powinieneś wiedzieć o 500+

Mimo że program 500+ ma już ponad rok, nadal nie cichną dyskusje na jego temat. Przeciwnicy zarzucali pomysłodawcom, że osoby nieuczciwe bez przeszkód i konsekwencji będą mogły wyłudzić pieniądze. W związku z tymi zarzutami i faktycznymi próbami wyłudzenia, w tym roku program został zmodyfikowany w taki sposób, by odpowiadał na realne potrzeby osób uprawnionych do korzystania z tych świadczeń. Sprawdźmy, na czym dokładnie polega ten rodzaj pomocy rodzinie.

Kto może otrzymać świadczenie?

Program Rodzina 500 plus jest skierowany do rodziców oraz opiekunów dzieci poniżej 18 roku życia. Jeśli w rodzinie znajduje się dwójka niepełnoletnich pociech, 500 zł na miesiąc dotyczy drugiego i każdego kolejnego dziecka, niezależnie od miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego. Istnieją jednak od tego wyjątki.

Gdy dochód w rodzinie nie przekracza 800 zł netto na osobę, wtedy 500 zł jest przyznawane także na pierwsze lub jedyne dziecko aż do ukończenia 18 roku życia. 

Podobnie jest w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, z tym że w tej sytuacji kryterium dochodowe zostało zwiększone do 1200 zł netto na osobę.

Warto także wspomnieć, że o dodatkowe wsparcie finansowe w ramach tego programu mogą się także starać rodziny zastępcze oraz domy dziecka na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Czy każda rodzina ma szansę na wsparcie finansowe?

Głównym założeniem programu Rodzina 500 plus jest przyznanie świadczenia rodzinom, niezależnie od stanu cywilnego rodziców. Zatem o pomoc finansową mogą się starać osoby, które są w związku małżeńskim lub nieformalnym, ale przysługuje to także rodzinom niepełnym. W tym jednak przypadku, by uzyskać prawo do dodatkowej gotówki, na dane dziecko muszą być ustalone alimenty od drugiego rodzica, jeśli jest to możliwe (prawo to nie ma racji bytu w sytuacji śmierci drugiego rodzica lub gdy rodzic jest nieznany). Jeśli małżeństwo rodziców zakończyło się rozwodem, prawo do 500 zł na miesiąc ma ten rodzic, który opiekuje się dzieckiem na co dzień.

A co z rodzinami patchworkowymi? 

Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy ma prawo do świadczeń, jeżeli żyje w rodzinie patchworkowej. Jeśli dwie osoby pozostają w nieformalnym związku, wychowując dzieci z poprzednich związków oraz wychowują co najmniej jednego wspólnego potomka, jest szansa na otrzymanie świadczenia na pierwsze dziecko, jeśli zmieścimy się w kryterium dochodowym. Jak już wyżej zostało wspomniane, nie możemy przekroczyć 800 zł netto na osobę (1200 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym). Należy wspomnieć, że osoba, która nie ukończyła 25 lat, a która nadal pozostaje pod opieką rodziców, z którymi mieszka, także jest brana pod uwagę w obliczanie dochodu w rodzinie. Podsumowując: świadczenie na pierwsze dziecko jest zależne od dochodu, ale pozostałe dzieci mają pomoc finansową z góry zapewnioną.

Formalności

Wniosek o przyznanie 500 zł na miesiąc składamy raz w roku i możemy tego dokonać za pośrednictwem ministerialnej Platformy Usługowo-Informacyjnej „Emp@tia”, za pomocą systemów bankowości internetowej w naszym banku, korzystając z PUE ZUS lub ePUAP. Oczywiście wnioskować można także tradycyjnie, składając wypełniony wniosek w gminie. 

Jeśli ubiegamy się o wsparcie finansowe na pierwsze dziecko, do wniosku musimy także dołączyć dokumenty potwierdzające nasz niski dochód, czyli np. oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych lub informację o uzyskaniu lub utracie dochodu. Oczywiście osoby, które wnioskują o świadczenie na drugie i kolejne dziecko, takich druków nie muszą składać.

Świadczenie na pierwsze dziecko jest uzależnione od dochodów, dlatego co roku należy udokumentować fakt nieprzekroczenia kryterium zarobkowego. We wniosku podajemy dane obojga rodziców oraz dzieci, których będzie dotyczyć dofinansowanie i dołączamy do tego wymagane dokumenty. Jeśli chodzi o informację o dochodach opodatkowanych podatkiem dochodowym, te gmina sama pozyskuje, więc zaświadczeń z tym związanych nie musimy przedstawiać. Środki z tytułu świadczenia są wypłacane w dogodny dla rodziców sposób, najczęściej przelewane są na konto bankowe.

Dziecko niepełnosprawne w rodzinie

Jak już zdążyliśmy się dowiedzieć, kryterium dochodowe w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym to 1200 zł netto na osobę. Należy podkreślić, że do wyliczenia dochodów brane są pod uwagę dzieci wspólnie zamieszkujące z rodzicami, które nie ukończyły 25 lat. Oprócz tego, osoby, które przekroczyły ten wiek, ale legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłki, także wliczają się do obliczenia kryterium dochodowego.

500 plus a inne świadczenia

Rodziny z trudną sytuacją finansową bardzo często korzystają także z innych źródeł pomocy rodzinie, takich jak środki z pomocy społecznej, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne czy dodatki mieszkaniowe. Jeśli korzystamy z którejś z tych form wsparcia finansowego, nie musimy się obawiać o utratę pieniędzy, ponieważ 500+ nie jest liczone do dochodu podczas ustalania prawa do powyższych świadczeń.

Termin składania wniosków

Okres rozliczeniowy w przypadku programu Rodzina 500 plus trwa od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. Wnioski można było składać już od 1 sierpnia. Jeśli przeoczyliśmy ten termin i dokumenty dostarczymy w listopadzie, świadczenie za listopad, grudzień i styczeń nastąpi maksymalnie do końca stycznia 2018 roku.

Mimo sceptycyzmu niektórych osób, program Rodzina 500 plus jest uważany za wielki sukces partii rządzącej. Nikt nie ma wątpliwości, że dzięki dodatkowej kwocie 500 zł, życie polskich dzieci uległo poprawie. Ten miesięczny zastrzyk energii powoduje, że wyjazd całą rodziną na wakacje czy chociażby kupno nowych butów dla dzieci nie jest już problemem, jakim był jeszcze dwa lata temu.

Artykuł został opracowany przez specjalistów z pozyczkowy-portal.pl.