REGULAMIN KONKURSU „Lato z Renew Clinic”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs internetowy organizowany jest na stronie www.kobiecybialystok.pl  we współpracy z Renew Clinic – Medycyna Estetyczna oraz na fanpejdżu w serwisie Facebook, dostępnej pod adresem internetowym www.facebook.com/KobiecyBialystok/.
 2. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Konkurs odbywa się zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem”oraz przepisami prawa polskiego.
 4. Konkurs trwa w dniach 12.07.2016 – 15.07.2016.
 5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 6. Konkurs nie jest w żaden sposób zarządzany, administrowany, wspierany ani stowarzyszony z serwisem Facebook. Wszelkie dane osobowe wymagane powierzane przez użytkowników w czasie trwania Konkursu, są przekazywane Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook. Zakres użycia danych osobowych uczestników konkursu określa niniejszy Regulamin.
 7. Organizatorem Konkursu jest firma eGroup z siedzibą w Białymstoku, przy ulicy Wołyńskiej 144 lok.72, będąca właścicielem serwisu www.kobiecbialystok.pl.
 8. Partnerem konkursu jest Renew Clinic- Medycyna Estetyczna z siedzibą w Białymstoku, przy ulicy Gajowej 29.

§ 2
UCZESTNICY KONKURSU

 1. Wzięcie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje nieważność zgłoszenia.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, mające pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby, które zaakceptowały postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo Organizatora oraz Partnera, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu na zlecenie Organizatora. Prawo do weryfikacji spełniania powyższych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

§ 3
ZASADY I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Przystępując do konkursu Uczestnik konkursu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem konkursu i w pełni akceptuje jego postanowienia.
 2. Warunki wzięcia udziału w Konkursie:
  • Polub stronę fanowską RENEW CLINIC – MEDYCYNA ESTETYCZNA w serwisie Facebook, znajdującą się pod adresemhttps://www.facebook.com/renewklinika/?fref=ts
  • Przyślij nam maila na adres konkurs@kobiecybialystok.pl z hasłem „LATO z Renew Clinic” oraz własnym imieniem i nazwiskiem oraz adresem do wysyłki nagrody.
  • Polub post konkursowy na Facebook.  Miłe nam będzie jak zechcesz go również udostępnić.
  • Voucher na zabieg wygra 1, 5, 10, 15, 20 i 25 zgłoszenie konkursowe, które wpłynie na naszą skrzynkę.
  • pozostałe zgłoszenia od 2 do 4, 6-9, 11-14, 16-19, 21-24 otrzymają gadżety Kobiecego Białegostoku: torby oraz kubki „Witaj piękna”.
  • Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu Konkursu.
 3. Odpowiedzi należy udzielić do dnia 15.07.2016 r. do godz. 23:59.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 16.07.2016. W tym dniu na stronie KobiecyBialystok.pl oraz w serwisie Facebook zostaną ogłoszone imiona i nazwiska osób, które otrzymają nagrodę.
 5. Zwycięzca ma 48 godzin na zgłoszenie się do Organizatora w formie przesłania wiadomości prywatnej w serwisie Facebook, w celu uzyskania informacji o odbiorze nagrody. W przeciwnym razie traci on prawo do nagrody.
 6. Nagrodą główną w konkursie są 6 voucherów na zabieg  Cryolif w Renew Clinic Medycyna Estetyczna.
 7. Realizacja nagrody może mieć miejsce w dowolnym, wygodnym dla osoby nagrodzonej terminie, jednak nie dalszym niż miesiąc od dnia ogłoszenia wyników. Termin wizyty w klinice, a więc odbioru nagrody, należy ustalić telefonicznie pod nr
  606 200 193 lub mailowo na adres kontakt@renewclinic.pl .
 8. Organizator oświadcza, że w związku z przepisami prawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nagroda jest zwolniona od podatku.

§ 4
DANE OSOBOWE

 1. Organizator oświadcza, że nie prowadzi bazy danych osobowych. Dane przesłane przez uczestników konkursu zostaną wykorzystane wyłącznie do zapewnienia poprawnego przebiegu konkursu i wypełnienia jego założeń.

§ 5
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamację związaną z konkursem należy przesłać w formie listownej na adres Organizatora, z dopiskiem „Konkurs Renew Clinic-REKLAMACJA” wraz z podaniem adres zwrotnego do 3 dni po zakończeniu konkursu.
 2. Reklamacje składane w inny sposób nie będą uwzględniane.
 3. Komisja reklamacyjna ma 5 dni na ustosunkowanie się do nadesłanej reklamacji od momentu jej doręczenia.
 4. Decyzja komisji reklamacyjnej jest wiążąca i ostateczna. Uczestnik konkursu zostanie poinformowany o niej na piśmie, listem poleconym na adres wskazany w zgłoszeniu, w terminie 10 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany okresu trwania Konkursu.
 2. W przypadku niemożności odbioru nagrody przez uczestnika konkursu Organizator nie wysyła nagrody ponownie.
 3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną, jeśli jego działania związane z konkursem w jakikolwiek sposób naruszają prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem uczestnika do wysokości wartości nagród.
 5. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem, stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. Skierowanie sprawy na drogę sądową może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

Sporządzono w dniu: 12.07.2016 r.