Bezpieczeństwo w szkołach

Zespół przy Prezydencie Miasta Białegostoku przygotował procedury bezpieczeństwa obowiązujące w szkołach podstawowych na terenie miasta w okresie pandemii koronawirusa. Od 25 maja w klasach I-III szkół podstawowych mogą być realizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla chętnych uczniów.

W Białymstoku opracowana została procedura bezpieczeństwa obowiązująca w szkołach podstawowych. Znajdują się w niej informacje o tym, jak będzie wyglądała praca placówek w nowym reżimie sanitarnym, jakie są obowiązki dyrektora, pracowników i rodziców w tej wyjątkowej sytuacji epidemicznej.

– Od tego tygodnia następuje powolny powrót do stacjonarnego funkcjonowania placówek oświatowych. Od 18 maja wznowiona została w trybie stacjonarnym działalność placówek oświatowo-wychowawczych: Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, Młodzieżowego Domu Kultury i Samorządowego Ogniska Baletowego – powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki.

Zgodnie z rządowymi wytycznymi przywrócona została możliwość prowadzenia zajęć specjalistycznych (wczesnego wspomagania rozwoju, rewalidacyjno-wychowawcze, rewalidacyjne). W szkołach prowadzonych przez Miasto Białystok realizacja tych zajęć rozpocznie się w terminach określonych przez dyrektorów. Z danych zebranych przez Departament Edukacji wynika, że na ok. 1,5 tys. uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 402 zadeklarowało chęć uczestnictwa w zajęciach rewalidacyjnych, zaś na 79 z orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych ze szkół specjalnych i SOSW – 27.

Przywrócono została także możliwość realizowania zajęć praktycznych przez słuchaczy ostatnich semestrów szkół policealnych (zgłosiło się 32 uczniów). Organizowane będą zajęcia praktyczne z nauki jazdy dla uczniów klas III branżowych szkół I stopnia (gdy podstawa programowa przewiduje ich przygotowanie do kierowania pojazdami silnikowymi) (15 chętnych).

Od 25 maja przywrócone zostaną zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymany zostaje obowiązek realizowania podstawy programowej. W zależności od sytuacji dyrektor zdecyduje, czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Z dotychczas zebranych przez Departament Edukacji danych wynika, że na prawie 8 tys. uczniów do szkół planuje przyjść 1364.

Od 25 maja uczniowie klas VIII będą mogli korzystać ze szkolnych konsultacji ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych, z których 16-18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Spośród ok. 2,3 tys. uczniów prawie połowa (1166) deklaruje uczestnictwo w takich konsultacjach. Zostaną także wprowadzone konsultacje dla absolwentów szkół, którzy przystąpią do matury. Na prawie 3,4 tys. maturzystów chce z tej możliwości skorzystać 1022 uczniów.

Od 1 czerwca pozostali uczniowie będą mogli korzystać z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Dyrektor będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości placówki.

Wszystkie zajęcia i konsultacje będą dobrowolne, prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych. W przypadku osób niepełnoletnich będzie wymagana zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Rodzic będzie musiał wypełnić stosowną do potrzeb deklarację uczęszczania dziecka do szkoły i dostarczyć ją dwa dni robocze przed rozpoczęciem zajęć do godziny 15.00.

Kamila Bogacewicz (UMwB)

za bialystok.pl