Odszkodowanie za śmierć ojca – jakie roszczenia przysługują dzieciom


fot. pexels

Gdy w tragicznym wypadku umiera ojciec silne więzi emocjonalne zostają przerwane. Nie ma takiej kwoty, która mogłaby zrekompensować śmierć tragicznie zmarłego ojca, ale godne świadczenie pozwoli przynajmniej znieść bolesne rozstanie.

Uzyskać zadośćuczynienie za śmierć ojca, jest uzależnione od możliwości udowodnienia więzi emocjonalnej jak łączyła ojca z dzieckiem. Udowodnienie więzi emocjonalnej, która łączy dzieci z ojcem wydaje się być stosunkowo prosta, jednak tak nie jest. Udowodnienie intensywności relacji ojca z dzieckiem w dużej mierze wpływa na wielkość roszczenia. Dalszym czynnikiem warunkującym wysokość zadośćuczynienia dla dzieci jest sposób i długość odczuwania żałoby, wpływ tragicznej śmierci ojca na życie osobiste dziecka, poczucie krzywdy po stracie ojca.

Odszkodowanie za śmierć ojca, gdy śmiertelne zdarzenie wynikło z winy innej osoby

Jeżeli ojciec poniósł śmierć w wypadku samochodowym, w wypadku podczas pracy, czy w innym zdarzeniu, za zaistnienie którego jest odpowiedzialna inna osoby, to dzieci mogą dochodzić roszczeń odszkodowawczych bezpośrednio od pomiotu, który spowodował śmiertelny wypadek lub od jego ubezpieczyciela.

Dzieci mogą wnioskować o:

 • Odszkodowanie za wykazane pogorszenie sytuacji życiowej oraz starty materialne
 • Zadośćuczynienie za szkody niematerialne: ból psychiczny
 • Zwrot kosztów pogrzebu, wystawienie nagrobka, stypy według panujących w danym środowisku zwyczajów.
 • Rentę jeżeli zmarły ojciec do chwili śmierci utrzymywał rodzinę

O świadczenie  po zmarłym ojcu możemy ubiegać się, gdy od dnia tragicznego wypadku nie minęło 20 lat, a winnym zdarzenia nie była osoba zmarła. Tak więc osoba , która poniosła śmierć może być pasażerem pojazdu, w którym znajdował się sprawca, a także kierowcą lub pasażerem pojazdu, który współuczestniczył w wypadku.

Odszkodowania nie otrzyma dziecko  sprawcy zdarzenia, gdy ten poniesie śmierć na skutek wypadku.

Wypadki ze skutkiem śmiertelnym często związane są z popełnieniem przestępstwa dlatego roszczenia z tym związane przedawniają się dopiero po upływie 20 lat.

Dzieci zmarłego ojca mogą liczyć na odszkodowanie za śmierć ojca rzędu kilkaset tysięcy złotych, dlatego tak ważne jest dla nich aby zgromadzić szereg dokumentów stanowiących dowody i argumenty przemawiające za zasadnością roszczenia.

Odszkodowanie za śmierć ojca – jakie dokumenty należy zebrać

Dokumenty potrzebne do uzyskania odszkodowania za śmierć ojca i o zadośćuczynienie za śmierć ojca to:

 1. Akt zgonu
 2. Akt urodzenia dziecka
 3. Notatka policyjna z tragicznego zdarzenia lub skazujący sprawcę wyrok karny
 4. Jeżeli śmierć ojca spowodowała u jego dzieci pogorszenie stanu zdrowia psychicznego wówczas potrzebna będzie opinia psychologa bądź psychiatry, rachunki imienne dokumentujące poniesione koszty
 5. Zaświadczenie o zarobkach osoby zmarłej
 6. Dokumenty stanowiące dowód bliskiej relacji ojca z dzieckiem (zdjęcia, listy itp.)

Dzieciom w przypadku tragicznej śmierci rodzica należy się również zadośćuczynienie, które ma charakter jednorazowy i obejmuje wszystkie negatywne doznania po stronie dziecka, również te które będzie ono odczuwać w przyszłości.

Przy wyliczeniu zadośćuczynienia bierze się pod uwagę przede wszystkim stopień uszczerbku na zdrowiu psychicznym dziecka, jak również siły więzi emocjonalnej dziecka z ojcem.

Każda sprawa traktowana jest indywidualnie z uwzględnieniem wszystkich cech dziecka, ponieważ zadośćuczynienie ma być sposobem  złagodzenia cierpienia psychicznego o charakterze wewnętrznym jakie doświadcza każde dziecko, które  straci ojca w tragicznym wypadku. Uczucia dziecka takie jak osamotnienie, ból, tęsknota, żal, ogólne cierpienie i pogorszenie zdrowia psychicznego to oczywiste następstwa po tragicznej śmierci ojca.

Nikt bowiem, a tym bardziej dziecko nie jest przygotowane na nagłą śmierć osoby tak bliskiej jak ojciec. Ponadto zadośćuczynienie ma złagodzić również cierpienia dziecka  w sytuacji kiedy w przyszłości pogorszy się jego sytuacja finansowa i życiowa i nastąpią zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny. A takie sytuacje w przyszłości po wywołanym nagłą śmiercią szoku psychicznym są przecież nieuniknione. Więcej na temat zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej – przeczytasz na stronie https://www.kdro.pl/odszkodowanie/odszkodowanie-za-smierc/.

Zasiłek pogrzebowy dla dziecka

Kolejnym świadczeniem jakie dziecko uzyska po śmierci ojca to zasiłek pogrzebowy. Zasiłek pogrzebowy  przysługuje  wtedy, gdy zmarły miał ubezpieczenie społeczne, rentę lub zasiłek i spełniał warunki do uzyskania tych świadczeń. Jego maksymalna wartość to obecnie 4.000zł i dzieci mogą go otrzymać niezależnie od poniesionych kosztów pogrzebu. Od tego świadczenia dziecko nie płaci podatku, ani nie musi go ujawniać w zeznaniu rocznym PIT.

Aby uzyskać te świadczenie należy w przeciągu roku od dnia śmierci ojca złożyć wniosek w ZUS i dołączyć do niego następujące dokumenty:

 1. Akt zgonu
 2. Dokumenty potwierdzające pokrewieństwo akty urodzenia dziecka
 3. Oryginały rachunków dokumentujących wydatki na pogrzeb
 4. Zaświadczenie że zmarły był objęty ubezpieczeniem społecznym

Odprawa pośmiertna po śmierci ojca

Jeżeli zmarły ojciec nie miał współmałżonka i w chwili śmierci był zatrudniony lub pobierał zasiłek  z tytułu choroby i niezdolności do pracy to dzieciom należy się odprawa pośmiertna.

Co więcej jeżeli zmarły był zatrudniony u kilku pracodawców to odprawa pośmiertna należy się dziecku od każdego z nich.

Odprawę pośmiertną dostanie każde dziecko, własne, drugiego małżonka lub adoptowane do 16 roku życia, a gdy nadal się uczy to do 25 roku życia. Nie ma tu znaczenia czy rodzic zmarł podczas wykonywania pracy czy podczas urlopu. Nie ma też znaczenia  na jaki okres był zatrudniony.

Wysokość odprawy pośmiertnej uzależniona jest od stażu pracy.

Jeżeli ojciec pracował poniżej 10 lat przysługuje jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracował co najmniej 10 lat to przysługuje 3 miesięczne wynagrodzenie, a jeżeli przepracował 15 lat i więcej to przysługuje 6 miesięczne  wynagrodzenie.

Ponadto dzieciom należy się zaległe wynagrodzenie zmarłego oraz należne mu ekwiwalent urlopowy.