Konsultacje społeczne projektu planu adaptacji Miasta Białystok do zmian klimatu

W piątek (14 grudnia) odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców Białegostoku w związku z projektem „Planu adaptacji Miasta Białystok do zmian klimatu do roku 2030”. Obecnie trwają konsultacje społeczne projektu.

 

Spotkanie dla białostoczan odbędzie się 14 grudnia o godz. 16.00 w Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha 3. Wezmą w nim udział eksperci, którzy uczestniczyli w opracowaniu „Planu adaptacji Miasta Białystok do zmian klimatu do roku 2030” .

Dokument powstał w ramach projektu „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców” koordynowanego przez Ministerstwo Środowiska. Program jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności oraz budżetu państwa. Jego celem jest pomoc 44 polskim miastom w przystosowaniu się do obecnych i prognozowanych zmian klimatu. Białystok również przystąpił do realizacji tego projektu. Formalnie prace rozpoczęto 12 stycznia 2017 r. i realizowano przez 24 miesiące. Każde miasto zaangażowane w projekt dysponuje własnym dokumentem – Planem Adaptacji.

Posiadanie „Planu adaptacji Miasta Białystok do zmian klimatu do roku 2013” będzie istotne przy ubieganiu się o dotacje unijne przeznaczone na przedsięwzięcia związane ze zmianami klimatycznymi, a działania zidentyfikowane w ramach projektu pozwolą na łagodzenie skutków i zagrożeń.

– Konsekwencje nietypowych zjawisk atmosferycznych – na przykład nawałnic, jakie w ostatnich latach zdarzają się także w naszym regionie – pokazują, że takie plany są naszemu miastu bardzo potrzebne – powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki. – Dlatego zdecydowaliśmy o przystąpieniu do tego projektu.

Obecnie trwają konsultacje społeczne projektu. Mieszkańcy mogą zapoznać się z treścią dokumentu w Departamencie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Bitwy Białostockiej 2/2 oraz na naszej stronie w zakładce: Dla mieszkańców/opinie. Wnioski i uwagi dotyczące „Planu adaptacji Miasta Białystok do zmian klimatu do roku 2030” można składać do 18 grudnia w następujący sposób:

  • w formie pisemnej na adres: Departament Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Bitwy Białostockiej 2/2, 15-103 Białystok,
  • drogą e-mailową na adres: dgk@um.bialystok.pl z dopiskiem „uwagi i wnioski MPA”,
  • faksem na nr: 85 869 6529,
  • w formie ustnej do protokołu w siedzibie Departamentu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, pok. 107, ul. Bitwy Białostockiej 2/2,
  • za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej www.bialystok.pl.

Anna Kowalska