Szczegóły programu 500 zł na dziecko

Sztandarowym postulatem Prawa i Sprawiedliwości podczas ostatnich wyborów parlamentarnych, był projekt przyznawania świadczeń dla każdej rodziny. Po wygranych wyborach, mimo krytyki ze strony opozycji, projekt przeszedł całą drogę legislacyjną i wszedł w życie z początkiem kwietnia. Program Rodzina plus ma w założeniu pokrywać koszty związane z opieką i wychowywaniem dzieci oraz zwiększyć dzietność rodzin, która obecnie osiągnęła bardzo niski wskaźnik, wynoszący 1,3.

Dla kogo 500 zł na dziecko

Program 500 plus przysługuje każdemu dziecku w rodzinie, także adoptowanym oraz pozbawionym opieki prawnej, do momentu ukończenia 18. roku życia. Uposażenie będą mogli pobierać rodzice lub jeden rodzic, któremu przysługuje prawo do opieki nad dzieckiem, a także opiekunowie prawni i faktyczni. W uchwalonej ustawie wprowadzono zapis odmowy świadczenia w przypadku, gdy dziecko jest w związku małżeńskim, przebywa w rodzinie zastępczej lub placówce wychowawczej, otrzymuje świadczenia zagraniczne lub ma własne dziecko, które spełnia warunki programu Rodzina 500+. Rządowy program przysługuje  również cudzoziemcom, którzy spełniają zapisane w ustawie wymagania. Muszą posiadać kartę stałego pobytu z pozwoleniem o pracę, pozwolenie o pracę w okresie do 12 miesięcy, przebywać i pracować w Polsce na podstawie wizy lub studiować. Cudzoziemcy muszą przebywać na terytorium Polski w okresie wypłacania świadczeń.

Dla kogo 500 zł na pierwsze dziecko

Ustanowiona wysokość świadczenia to 500 zł na dziecko wypłacane co miesiąc. Bez względu na kryteria dochodowe świadczenia przysługują na każde drugie i następne dziecko. Uposażenie na pierwsze dziecko może otrzymać rodzina, której dochód nie przekracza 800 zł na członka rodziny lub 1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego. Dziecko niepełnosprawne musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności. Dochód na jednego członka jest wyliczany na podstawie przychodów podlegających opodatkowaniu wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy zgłosić również pozostałe formy zarobku, takie jak: zadeklarowane w poprzednim roku podatkowym przychody (zmniejszone o zryczałtowany podatek dochodowy oraz składki zdrowotne i społeczne) z tytułu najmu, podnajmu lub dzierżawy, dochody z tytułu świadczeń rodzinnych, z gospodarstw rolnych pomniejszone o podatek rolny oraz dochody opodatkowane tonażem osiągane przez przedsiębiorstwa żeglugowe. Udokumentowane muszą być także dochody otrzymywane z innych państw, pomniejszone o podatek dochodowy, składki społeczne i zdrowotne oraz otrzymywane dochody zwolnione z podatku, takie jak: emerytura, renta, stypendia, dodatek kombatancki lub alimenty.

W przypadku zmiany wysokości dochodów podczas otrzymywania świadczenia, należy w ciągu 14 dni powiadomić odpowiedni organ wypłacający świadczenie. Jeżeli zaistnieje dowiedzione podejrzenie, iż wypłacane środki są wydawane niezgodnie z przeznaczeniem lub marnotrawione, świadczenia mogą zostać wstrzymane w części lub całościowo, ewentualnie zastąpione w formie rzeczowej. W przypadku osób, które nie posiadają praw do pobierania świadczeń, a korzystają z programu pomocowego, będą zmuszone oddać całą wypłaconą kwotę wraz z odsetkami ustawowymi.

Wniosek o 500 zł na dziecko

Wnioski o przyznanie programu 500 na dziecko można składać w urzędzie gminy, urzędzie miasta lub w miejskich ośrodkach pomocy społecznej. Wniosek musi zawierać imię i nazwiska rodzica starającego się o świadczenia, numer PESEL lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę urodzin oraz dane dzieci, ich imiona i nazwiska, PESEL, datę urodzenia i stan cywilny. W przypadku ubiegania się o zasiłek dla pierwszego dziecka, należy dołączyć zaświadczenia i dokumenty potwierdzające otrzymywany dochód.

Złożone dokumenty zostaną poddane weryfikacji, a w razie jakichkolwiek wątpliwości, zostanie przeprowadzony wywiad przez odpowiednie placówki. Kiedy zostanie przeprowadzona pozytywna weryfikacja wniosku, świadczenia będą wypłacane przez okres 12 miesięcy. Przedłużenie wypłat na następny okres będzie musiało zostać poprzedzone złożeniem nowego wniosku i ewentualnym potwierdzeniem dochodów w wyznaczonych placówkach

Warto zajrzeć również na stronę: http://program500plus.net.pl/