Pomoc dla osób doznających przemocy domowej

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy domowej powołany przez Prezydenta Miasta Białegostoku zainaugurował dziś (20 września) swoją działalność. To grupa specjalistów z różnych dziedzin. Zadaniem zespołu jest tworzenie warunków umożliwiających przeciwdziałanie przemocy domowej oraz koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na szczeblu samorządu terytorialnego.

Dotychczas w Białymstoku działał powołany przez Prezydenta Miasta Białegostoku Zespół Interdyscyplinarny, w którego skład wchodzili przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, a także przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej, kuratorzy sądowi, prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy.

Powołanie nowego zespołu wynika z zapisów ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw. Dziś (20 września) odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej, które otworzył zastępca prezydenta Białegostoku Zbigniew Nikitorowicz. Na przewodniczącą wybrano Małgorzatę Urbańską, a zastępcą została Izabella Monika Kurbat. Zespół powołany przez Prezydenta Miasta Białegostoku tworzą przedstawiciele:

 1. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku
 2. Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku
 3. Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo–Wychowawczych  w Białymstoku
 4. Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białymstoku
 5. Specjalistycznej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej dla Dzieci i Młodzieży
  z Zaburzeniami Emocjonalnymi  w Białymstoku
 6. Podlaskiego Kuratora Oświaty
 7. Zespołu Placówek Szkolno–Wychowawczych w Białymstoku
 8. Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku
 9. Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Białymstoku
 10. Prokuratury Rejonowej Białystok–Południe w Białymstoku
 11. Prokuratury Rejonowej Białystok–Północ w Białymstoku
 12. Sądu Rejonowego w Białymstoku
 13. Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku
 14. Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku
 15. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
 16. Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia KLANZA w Białymstoku
 17. Ośrodka Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i  Dorosłych w Białymstoku ETAP Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie DROGA.

22 czerwca 2023 r. weszły w życie przepisy, które nadały nowy charakter funkcjonowaniu zespołów i grup pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy. Zauważalnym elementem jest zastąpienie sformułowania „przemoc w rodzinie” wyrażeniem „przemoc domowa”. Oprócz  zmiany w tytule ustawy wprowadzono również szereg nowych rozwiązań legislacyjnych, których celem jest poprawa sytuacji osób doznających przemocy domowej. Zmienione zostały procedury dotyczące „Niebieskiej Karty”, której celem jest zatrzymanie przemocy domowej i spowodowanie zmiany zachowań zarówno osoby doznającej przemocy, jak i stosującej przemoc. Wprowadzono zasadę realizacji procedury według miejsca zamieszkania osoby doznającej przemocy. Obowiązkiem będzie też zawiadomienie osoby  stosującej przemoc o wszczęciu procedury „Niebieskiej Karty” pod jej nieobecność. Zakończenie procedury nastąpi w przypadku ustania przemocy domowej i uzasadnionego przypuszczenia, że zaprzestano dalszego stosowania przemocy lub rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań. Dodatkowo wprowadzono obowiązek monitorowania sytuacji osób uczestniczących w procedurze przez 9 miesięcy po jej zakończeniu.

Gdzie szukać pomocy w Białymstoku, gdy doświadczasz przemocy domowej:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku ul. Icchoka Malmeda 8, w tym:

POLICJA – telefony alarmowe 112 lub 997

 • Komisariat Policji I w Białymstoku Waryńskiego 8, 15-461  Białystok telefon Dyżurny 47 711 32 11 e-mail: dyzurny.kp-1@bk.policja.gov.pl
 • Komisariat Policji II w Białymstoku ul. Ogrodowa 21, telefon Dyżurny 47 711 32 22 e-mail: kp-2@bk.policja.gov.pl
 • Komisariat Policji III w Białymstoku ul. Wrocławska 51a, telefon Dyżurny 47 711 32 33 e-mail: kp-3@bk.policja.gov.pl
 • Komisariat Policji IV w Białymstoku ul. Sławińskiego 14, telefon Dyżurny 47 711 32 44 e-mail: kp-4@bk.policja.gov.pl

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Bema 60/1 pok. 2 i 3,
tel. 85 869 65 60, 85 869 65 61 czynna: pn., śr., czw., pt.: 7.30 – 15.30; wt.: 8.00 – 16.00.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej – Młodzieżowy Ośrodek Konsultacji i Terapii (MOKiT)
ul. Orla 6b, tel. 85 746 06 23. Rodziny doświadczające przemocy, z problemem alkoholowym, uzależnieniem, mogą zwrócić się o pomoc do Młodzieżowego Ośrodka Konsultacji i Terapii – MOKiT, działającego w strukturach Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku.

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza Oddział Białostocki ul. Wincentego Witosa 15b lok. 12, tel. 85 651 04 47. Stowarzyszenie prowadzi ośrodek wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów, mieszkania interwencyjno–terapeutyczne dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy w rodzinie. Kontynuuje program  pomocy psychologiczno–terapeutycznej kierowanej do rodziców krzywdzących z terenu Miasta Białegostoku „Zamień przemoc na moc”.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Białymstoku, Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ul. Pietkiewicza 1, tel. 85 811 06 12. Poradnictwo psychologiczne – środa w godzinach od 15.00 do 19.00, czwartek w godzinach od 16.00 do 18.00. Poradnictwo prawne – czwartek w godzinach od 16:00 do 20:00. Mediacje rodzinne/psychoterapia – czwartek w godzinach od 10:00 do 13:00.

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom ,,Szansa’’, Poradnia Rodzinna ul. Magnoliowa 4. Poradnia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00. Zapisy i informacje telefoniczne w godzinach 8.00 – 16.00 pod nr tel. 85 663 01 41. Dyżury prowadzone przez pedagoga, profilaktyka uzależnień, specjalistę ds. przemocy w rodzinie.

Stowarzyszenie Kontakt Miast Białystok–Eindhoven, Punkt specjalistycznego poradnictwa ul. Boruty 19. Umawianie porad pod nr tel. 85 676 33 03. Porady prawne, rodzinne i psychologiczne świadczone w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00

Eliza Bilewicz-Roszkowska

za:bialystok.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.