Poszerzają horyzonty i przekraczają granice. Białostoccy uczniowie korzystają z unijnych projektów

Korzyści, płynące z realizacji unijnych projektów w szkołach są nie do przecenienia – uważa dyrekcja Zespołu Szkół Społecznych Fundacji Edukacji „Fabryczna 10”. W tym roku w szkole kończą się aż trzy takie przedsięwzięcia.

W ramach programu Erasmus + uczniowie szkoły uczestniczyli w projekcie „Every Drop Counts”.

Liczy się każda kropla

Od września 2019 realizowało go sześć szkół z Czech, Włoch, Łotwy, Litwy, Polski i Hiszpanii. Projekt miał trwać dwa lata, ale z powodu pandemii został przedłużony o rok. Zainaugurował go wyjazd nauczycieli do Czech, który miał zasadnicze znaczenie dla wymiany dobrych praktyk w zakresie aktywnych metod uczenia się, poszukiwania kreatywnych sposobów pracy z uczniami oraz wspierania uczniów w przygotowaniu materiałów i pracy w wielokulturowych zespołach.

W ramach projektu odbyło się też pięć tygodniowych mobilności uczniów do krajów partnerskich.

– Głównym tematem programu wymiany były zagadnienia związane z wodą – ochrona zasobów wodnych, sport i rekreacja na wodzie oraz nauka języków obcych – opowiada Agata Ratkiewicz, koordynatorka projektu. – Odwiedziliśmy nasze wszystkie szkoły partnerskie, a każda mobilność miała swój tytuł, „myśl przewodnią”, gościliśmy też naszych partnerów w Polsce, którym pokazaliśmy piękną część Podlasia związaną z wodą.

– Poprzez uczestnictwo w projekcie uczniowie stali się bardziej odpowiedzialnymi Europejczykami, dzięki interakcjom z innymi młodymi ludźmi z różnych krajów i środowisk – ocenia efekty projektu Agata Ratkiewicz. –  W ten sposób młodzi ludzie otwierają się na świat i inaczej postrzegają stawiane im wyzwania. Dzięki temu może w przyszłości uda nam się uniknąć różnych katastrof ekologicznych i wojen. Nieocenione też było doskonalenie komunikacji, w tym umiejętności językowych.

Szkolenia dla nauczycieli 

Podniesienie kompetencji językowych pracowników szkoły oraz  jakości nauczania języka angielskiego na lekcjach oraz na zajęciach przyrodniczo-matematycznych są głównym celem, realizowanego w ramach unijnego programu POWER, projektu „Mobilna kadra, mobilni uczniowie – kluczem do (mądrej, nowoczesnej, współczesnej, interaktywnej, ery IT) edukacji”. Wzięło w nim udział w sumie 10 nauczycieli szkoły, w tym dwie osoby z dyrekcji.

W pierwszym etapie projektu nauczyciele doskonalili znajomość języka angielskiego podczas warsztatów w Wielkiej Brytanii, a następnie poznawali metody unowocześniania programów nauczania języka na kursie metodycznym w Irlandii. W drugim etapie, w ramach tzw. job shadowing, pedagodzy wyjechali do szkół we Francji i w Hiszpanii, by poznać metodykę pracy w szkołach partnerskich, a także poszerzyć program nauczania w oparciu o innowacyjne technologie IT. Celem spotkań partnerskich było też wypracowanie możliwości kontynuacji współpracy w postaci międzyszkolnych wymian uczniów, a także za pośrednictwem mediów elektronicznych – w ramach projektu eTwinning.

Z kolei na Malcie szkolni przyrodnicy i matematycy uczestniczyli w szkoleniu CLIL, poznając tajniki zintegrowanego kształcenia opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego.

– Dzięki uczestnictwu w projekcie nauczyciele poszerzyli swoje umiejętności językowe oraz  metodologię nauczania w oparciu o technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) – podsumowuje Agata Baczewska, koordynatorka projektu. – W ramach job shadowing, kadra zarządzająca  oraz nauczyciele, uczestniczący w mobilnościach przygotowali folder informacyjny o szkole.

Rozwijają skrzydła i pasje

We współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego szkoła kończy realizację innego edukacyjnego projektu – „Rozwijamy skrzydła na Fabrycznej”. Jego celem jest wsparcie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – tych szczególnie zdolnych, i tych z różnego rodzaju problemami zdrowotnymi, uwzględniając ich indywidualne predyspozycje. Konieczne było też wsparcie merytoryczne nauczycieli, by byli w stanie sprostać pracy z uczniami o takich wymaganiach oraz odpowiednie dostosowanie pracowni szkolnych.

– Z projektu skorzystali wszyscy uczniowie liceum i uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz do 36 nauczycieli, prowadzących zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – mówi Agata Baczewska, koordynatorka projektu. – Istotne znaczenie w realizacji celów projektu miał zakup urządzeń, potrzebnych do prowadzenia nauczania metodą eksperymentu i wyposażenia pracowni – matematycznej, biologicznej, chemicznej, geograficznej oraz językowej, a także programów dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – Dyslektyk2 i Eisystem Eduterapeutica. Inwestycje obejmowały też zakup sprzętu – tabletów i laptopów, a także rozbudowę i modernizację serwera szkolnego.

Program obejmował aktywne zajęcia uczniów, których było celem rozbudzenie zainteresowań przyrodniczo-matematycznych poprzez prowadzenie eksperymentów, a także umiejętności posługiwania się językiem obcym.

Nauczyciele przeszli kursy stacjonarne i wyjazdowe, które przygotowały ich do aktywizowania uczniów do samodzielnej pracy, współdziałania w zespole, prowadzenia samodzielnych obserwacji, doświadczeń i eksperymentów. Zapoznali się m.in. z techniką SSC, ułatwiającą efektywne nauczanie poprzez doświadczenia, pokazujące istotę przemian chemicznych; przeszli też przez szkolenia e-learningowe z GeoGebry, pedagogiki specjalnej i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi.

– Prowadzenie w szkole jednocześnie trzech unijnych projektów to wyzwanie logistyczne dla wszystkich pracowników szkoły, ale korzyści są ogromne dla całej szkolnej społeczności – więc warto – podkreśla Ewa Drozdowska, dyrektorka ZSS przy Fabrycznej. –  Takie projekty to też intensywny rozwój, wyzwanie i prawdziwa satysfakcja z udanej realizacji. Oczywiście już rozglądamy się za nowymi projektami, bo następne lata przyniosą na pewno wyzwania i innowacje w  edukacji, warto więc być na bieżąco, a nawet krok do przodu.

Autor: Marzena Szwaczko

693400464

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.