Mądry pracodawca to efektywny pracownik

Efekty osiągane przez duże firmy, jak i przez małe przedsiębiorstwa każdorazowo są uzależnione od ludzi, którzy wspólnie pracują na sukces. Ten zaś najczęściej daje się osiągnąć jedynie nielicznym, a więc tym jednostkom, które w pełni wykorzystują potencjał zatrudnionej kadry. By tak się działo koniecznym jest by zespołem zarządzał mądry pracodawca.

Mądry czyli jaki?

Mądry pracodawca to przede wszystkim osoba, która potrafi mądrze kierować przedsiębiorstwem, a więc posiada umiejętności zarówno z zakresu zarządzania firmą, jak i zarządzania ludźmi oraz szeroką wiedzę w dziedzinie marketingu, którą wykorzystuje każdego dnia. Pracodawca odnoszący sukcesy to osoba, która odpowiednio dysponuje czasem własnym i współpracowników, delegując zadania tym, którzy są w stanie im podołać oraz wybierając na stanowiska kierownicze ludzi, którzy najlepiej się na nich sprawdzą, oszczędzając pracy jemu samemu. Szef jednak to nie tylko doskonały strateg ale i osoba stale oczekująca rozwoju zarówno od siebie jak i od innych.

Umiejętności miękkie przywódcy

Poza szeregiem kompetencji zawodowych, bez których nie może być mowy o prowadzeniu dochodowego biznesu, pracodawca winien doskonalić się także w zakresie umiejętności miękkich. Mądry szef jest bowiem osobą, która zarządza, ale i manipuluje pracownikiem. Jako taka musi umieć załagodzić konflikty powstające wewnątrz zespołu i po jego zewnętrznej stronie oraz zachęcić pracowników do wysiłku, poprzez przyjęcie odpowiedniego systemu motywacji. Takie działanie pracodawcy umożliwia rozległa wiedza z zakresu psychologii, której praktyczne wykorzystanie często jest przedmiotem kursów zawodowych.

Zarządzanie, czyli co?

Zarządzanie to proces, który wiąże się z kierowaniem przedsiębiorstwem i ludźmi w nim pracującymi tak, by cele do jakich dąży firma zostały osiągnięte poprzez działania odpowiednio do tego przygotowanego zespołu pracowników. Zarządzanie firmą więc to pojęcie, które ściśle wiąże się z koniecznością kierowania finansami, strategią, zasobami ludzkimi, poszczególnymi sektorami firmy, a także monitorowania konkurencji.

W obrębie zaś samego kierowania zespołem należy zwrócić uwagę na wiele czynników, które decydują o jakości pracy grupy. Wśród nich wyróżnić należy zarządzanie czasem zatrudnionych oraz ich wiedzą i umiejętnościami, jak również zarządzanie relacjami, konfliktami i stresem.

Rola coacha w zarządzaniu zespołem

Współcześnie duże firmy i korporacje coraz częściej decydują się powierzać stanowiska managerskie osobom posiadającym wiedzę coachingową. Dzieje się tak dlatego, że ten styl kierowania grupą, jak pokazują badania, jest pozytywnie oceniany przez pracowników. Coach jest bowiem mentorem i doradcą zespołu i każdego pracownika indywidualnie, a nie osobą która wprowadza nakazy i zakazy. Mentor nie wymaga, ale wraz z pracownikiem śledzi efekty jego działań i pomaga mu zrozumieć jakie aspekty pracy powinny podlegać poprawie. Korzysta w ten sposób z wewnętrznej potrzeby każdego człowieka do zdobywania wiedzy i stałego doskonalenia się, a sukcesy osiąga w sposób możliwie jak najmniej intruzywny.

Delegowanie zadań

Delegowanie zadań to pojęcie związane z podziałem obowiązków na poszczególnych członków danego zespołu. Szef, jak i każdy członek kadry kierowniczej, winien wiedzieć w jaki sposób należy je rozdzielić tak, by planowane prace zostały wykonane w optymalnym czasie i przy stosunkowo niewielkim zużyciu środków. By tak się stało koniecznym jest przyjęcie przez firmę wewnętrznego systemu zarządzania czasem, który pozwoli podzielić obowiązki na pilne i ważne.

By praca przynosiła wykonującym ją satysfakcję to powinna nieść ze sobą perspektywę rozwoju. Taką wizję przed nowo zatrudnionym roztaczają duże korporacje, które już podczas rekrutacji prezentują kandydatowi możliwe szczeble na drabinie kariery, których zdobywanie jest uzależnione od jakości wykonywanej przez niego pracy.

“Jak cię widzą tak cię piszą”

Powyższa maksyma bez trudu mogłaby być hasłem liczących się na rynku przedsiębiorstw, które swoją markę budują na kontakcie z klientem. By ten przebiegał możliwie jak najlepiej koniecznym jest zminimalizowanie możliwości powstawania konfliktów wewnątrz firmy, jak i między osobami reprezentującymi ją na zewnątrz a kontrahentami. W każdym przedsiębiorstwie, zwłaszcza zatrudniającym setki pracowników, pojawiają się sytuacje problemowe. Ich okiełznanie jest rolą szefa, który bezwzględnie winien potrafić pokierować konfliktem, zarządzać stresem i relacjami tak, by te nie przekładały się negatywnie na kondycję firmy.

Kim jest efektywny pracownik?

Efektywny pracownik to osoba, która wykazuje zainteresowanie stanowiskiem już na etapie rozmowy rekrutacyjnej. Nie wystarcza tu jednak ciekawy list motywacyjny, czy schludne CV. Pracodawca winien zweryfikować umiejętności praktyczne kandydata, które okażą się być ważne z perspektywy roli, jaką ten miałby pełnić w przedsiębiorstwie. Pożądaną cechą nowozatrudnionej osoby jest także ciekawość, która wzbudza naturalną potrzebę zdobywania wiedzy i doskonalenia, poprzez udział w  kursach z zakresu komunikacji, umiejętności osobistych lub innych, wskazanych przez pracę i specyfikę piastowanego stanowiska.

Pracownik stawiający pierwsze kroki na nowym stanowisku musi posiadać szereg umiejętności, które w toku życia zawodowego polegały będą stałemu rozwojowi. By pracodawca umiał weryfikować te umiejętności i potrafił kierować przedsiębiorstwem nie powinien pozostawać w tyle lecz wciąż odświeżać informacje o nowinkach branżowych i budować kompetencje miękkie. Tylko w ten sposób będzie w stanie zbudować trwały biznes.

Autor artykułu
Artykuł został opracowany przez firmę AVENHANSEN Sp. z o. o. działającą w branży szkoleń oraz doradztwa biznesowego.