Zgłoś swój projekt kulturalny i zdobądź dotację

Miasto Białystok ogłosiło konkurs „Niskobudżetowe projekty osiedlowe” na realizację zadań w dziedzinie kultury. Jego budżet to 100 tys. zł, a oferty można składać do 19 marca.

Pieniądze w tym konkursie można pozyskać na przedsięwzięcia wzbogacające ofertę kulturalną białostockich osiedli. Chodzi głównie o takie inicjatywy, które służą integracji mieszkańców i edukacji kulturalnej. Projekty muszą zostać zrealizowane między 19 kwietnia a 31 grudnia 2021 r. Wysokość wnioskowanego dofinansowania nie może przekroczyć 15 tys. zł.

Mamy nadzieję, że projekty zgłoszone do tego corocznego konkursu będą równie ciekawe i różnorodne, jak w ubiegłych latach – powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki. – Dzięki temu mieszkańcy naszego miasta będą mogli skorzystać z interesujących wydarzeń i inicjatyw.

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy Witkac.pl, następnie wydrukować (z jednakową sumą kontrolną), podpisać przez uprawnione osoby i złożyć w wersji papierowej do Prezydenta Miasta Białegostoku. Trzeba to zrobić najpóźniej do 19 marca do godz. 15.30, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert w dziedzinie kultury”, za pośrednictwem:

Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ulicy Słonimskiej 1,
operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty papierowej do Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Oferent może złożyć maksymalnie jedną ofertę.

Udział finansowego wkładu własnego w stosunku do sumy wszystkich kosztów realizacji zadania nie może być niższy niż 4%. Suma kosztów administracyjnych (obsługa księgowa, obsługa prawna, koordynacja, koszty materiałów biurowych), bezpośrednio związanych z realizacją zadania, nie może przekroczyć 20% sumy wszystkich kosztów jego realizacji.

W tym roku Miasto planuje ogłosić jeszcze jeden otwarty konkurs ofert – na zadania realizowane w drugim półroczu – z budżetem 100 tys. zł. Harmonogram konkursów jest dostępny w zakładce „Kultura”.

 

Potrzebne dokumenty do pobrania na stronie miasta: www.bialystok.pl

 

Autor: Kamila Bogacewicz, www.bialystok.pl