Konkurs – Restaurant Week

Regulamin konkursu „Wygraj wejściówkę na Restaurant Week”

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs internetowy organizowany jest przez portal www.kobiecybialystok.pl  we współpracy z Restaurant Week Białystok i odbywa się na fanpejdżu Kobiecy Białystok w serwisie Facebook, dostępnym pod adresem internetowym www.facebook.com/KobiecyBialystok/.
 2. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Konkurs odbywa się zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” oraz przepisami prawa polskiego.
 4. Konkurs trwa w dniu 19.10.2017 r. Rozpoczyna się w momencie opublikowania postu informującego o konkursie na profilu Kobiecy Białystok w serwisie Facebook i będzie trwał do godziny 14:59 tego samego dnia.
 5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 6. Konkurs nie jest w żaden sposób zarządzany, administrowany, wspierany ani stowarzyszony z serwisem Facebook. Wszelkie dane osobowe wymagane powierzane przez użytkowników w czasie trwania Konkursu, są przekazywane Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook. Zakres użycia danych osobowych uczestników konkursu określa niniejszy Regulamin.
 7. Organizatorem Konkursu jest firma eGroup z siedzibą w Białymstoku, przy ulicy Wołyńskiej 144 lok.72, będąca właścicielem serwisu www.kobiecbialystok.pl.

§ 2
UCZESTNICY KONKURSU

 1. Wzięcie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje nieważność zgłoszenia.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, mające pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby, które zaakceptowały postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo Organizatora oraz Partnera, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu na zlecenie Organizatora. Prawo do weryfikacji spełniania powyższych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

§ 3
ZASADY I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Przystępując do konkursu Uczestnik konkursu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem konkursu i w pełni akceptuje jego postanowienia.
 2. Warunki wzięcia udziału w Konkursie:
  Konkurs polega na przesłaniu do redakcji Kobiecy Białystok w wiadomości w serwisie Facebook odpowiedzi na pytanie: „Do której restauracji chciałabyś/chciałbyś pójść w ramach białostockiej edycji Restaurant Week i dlaczego?”
  Wiadomości należy nadsyłać do redakcji portalu Kobiecy Białystok tylko poprzez profil na Facebooku: https://www.facebook.com/KobiecyBialystok/
  Wiadomości przesłane inną drogą nie będą brane pod uwagę.
  Liczą się tylko wiadomości nadesłane w czasie trwania konkursu, to jest od momentu opublikowania posta z informacją o konkursie na fanpejdżu Kobiecy Białystok do godziny 14:49 dnia 19.10.2017 r.
  Spośród nadesłanych odpowiedzi redakcja portalu wybierze dwie najlepsze (najbardziej kreatywne/zabawne) odpowiedzi i ich autorów nagrodzi wejściówkami na Restaurant Week – do wygrania jedna podwójna wejściówka i jedna pojedyncza.
 3. Odpowiedzi należy udzielić do dnia 19.10.2017 r. do godz. 14:59.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w dniu 20.10.2017. Najpóźniej w tym dniu na stronie KobiecyBialystok.pl oraz w serwisie Facebook zostaną ogłoszone imiona i nazwiska osób, które otrzymają nagrodę.
 5. Zwycięzca ma 48 godzin na zgłoszenie się do Organizatora w formie przesłania wiadomości prywatnej w serwisie Facebook, w celu uzyskania informacji o odbiorze nagrody. W przeciwnym razie traci on prawo do nagrody.
 6. Nagrody zostaną przekazane w wiadomości w formie kodu, który wpisuje się w momencie robienia rezerwacji na stronie https://restaurantweek.pl/wyszukiwarka/bialystok/ i który kasuje kwotę za rezerwację do 0 zł.
 7. Realizacja nagrody może mieć miejsce w dowolnym, wygodnym dla osoby nagrodzonej terminie podczas trwania Festiwalu Restaurant Week Białystok (20 – 31 października 2017).
 8. Organizator oświadcza, że w związku z przepisami prawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nagroda jest zwolniona od podatku.

§ 4
DANE OSOBOWE

 1. Organizator oświadcza, że nie prowadzi bazy danych osobowych. Dane przesłane przez uczestników konkursu zostaną wykorzystane wyłącznie do zapewnienia poprawnego przebiegu konkursu i wypełnienia jego założeń.

§ 5

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamację związaną z konkursem należy przesłać w formie listownej na adres Organizatora, z dopiskiem „Restaurant Week – konkurs – reklamacja” wraz z podaniem adres zwrotnego do 3 dni po zakończeniu konkursu.
 2. Reklamacje składane w inny sposób nie będą uwzględniane.
 3. Komisja reklamacyjna ma 5 dni na ustosunkowanie się do nadesłanej reklamacji od momentu jej doręczenia.
 4. Decyzja komisji reklamacyjnej jest wiążąca i ostateczna. Uczestnik konkursu zostanie poinformowany o niej na piśmie, listem poleconym na adres wskazany w zgłoszeniu, w terminie 10 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany okresu trwania Konkursu.
 2. W przypadku niemożności odbioru nagrody przez uczestnika konkursu Organizator nie wysyła nagrody ponownie.
 3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną, jeśli jego działania związane z konkursem w jakikolwiek sposób naruszają prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem uczestnika do wysokości wartości nagród.
 5. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem, stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. Skierowanie sprawy na drogę sądową może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

Sporządzono w dniu: 17.10.2017 r.